Potenciál města Žďáru nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 2020

Urbanisticko architektonická soutěž, 3 CENA

autorský tým: GRIMM Architekti – Rudolf Grimm a Martina Grimmová se Štěpánem Matějkou a Klárou Zahradníčkovou
spolupráce: Alexandra Krejčí, Zdeňka Linhartová
vizualizace: Jan Zeman

 

ANOTACE:
Město je místem vystavěným lidmi, pro lidi. Městské čtvrti, náměstí, vnitrobloky a ulice jsou občanskými prostory s otiskem historických událostí města a osudů jeho obyvatel.
Vycházíme z kontextu místa. Uvědomujeme si a respektujeme kontinuitu růstu města v čase, se všemi pozitivními a negativními důsledky. Pracujeme s výrazovými prostředky, strukturou, měřítkem a tvaroslovím budov malého města a vytváříme jeho novou část.
Stavíme Nový Žďár.

 

KONCEPT A URBANISMUS, PROSTOR VEŘEJNÝ:
Magistrála je nedílnou součástí náměstí, byť je předělena rušnou komunikací první třídy.  Obě strany náměstí, historická i ta socialistická tu spolu mlčky stojí již 5 desetiletí. Teď si spolu začínají i povídat. Vstříc Čechovu domu předstupuje Moravova 4 podlažní přístavba. Teď je jasné, kde náměstí začíná. Po silnici o 400m dále jiné místo a přístavba Vesny napovídá, kde náměstí končí. Vzájemné propojení přes silnici je posíleno novým místem pro přecházení u Komerční banky a přechodem u DDM v horní části náměstí.

Promenáda podél fasády obchodních domů je zadlážděna velkoformátovou dlažbou. Stejnou, jaká je dnes použita podél domů na opačné straně. Vstřícně k náměstí je doplněna alej stromořadí s travními průlehy a plný formát dlažby je rozvolněn širokou zatravněnou spárou. Pod stromy jsou doplněny lavičky a městský mobiliář. Vše má své místo. Prostor náměstí je zcelen, přestože každá ze dvou stran má stále svoji tvář, v jejichž rysech si nese mnohdy pohnutou historii. Není ale třeba nechat se strašit bubáky.

Atriem se prochází z rušného a kompaktního náměstí do klidného, rozvolněného modernistického města. Prostranství definované ze tří stran domy ze 70. let je zakončeno směrem k sídlišti Neumannova novou městskou ulicí. Nízké budovy jsou nadstavěny, prostor Atria je otevřen terasami, volně inspirovanými stylizovanými vlasy sochy Vysočiny. Do prostoru je doplněna řada stromů s lavičkami a pumpa. Místo je přehledné bez temných zákoutí s dostatkem prosluněných i stinných ploch. Bude se tudy procházet, posedávat, potkávat se a povídat, v létě lízat zmrzlina. A budou se zde konat trhy!

Nová městská ulice propojuje Ringstrasse s prostorem před 4. základní školou. Západní stranu ulice tvoří polootevřené bloky s dvory v kontextu historické zástavby náměstí. Východní strana ulice JE dokončena v rytmu nastoleném rozvolněnou modernistickou zástavbou sídliště. Ve veřejném parteru jsou obchody, služby a živnosti, ve vrchních patrech se bydlí. Ve zklidněné ulici je možné nakupovat, zaparkovat, bezpečně se procházet, nebo tudy projíždět na kole. V polosoukromých vnitroblocích se odpočívá, jsou zde předzahrádky, na hřištích a prolízačkách si hrají děti. Opomenutá část ožívá a stává se opravdovým městem.

Na Žďárskou Ringstrasse – ulicí Neumannovu je navázán prostupný lineární park. Park využívá dopravní tepnu jako svou páteř, která tak umožňuje vstupu zeleného krajinného rámce do centra města. Lineární park vychází z Ringparku a propojuje východní část města s řekou Sázavou. Od silnice je 3m pásem vegetace oddělen po obou stranách pěší chodník s cyklostezkou. Ulice se stává skutečnou městskou třídou vedenou v zeleni. Stávající aleje jsou doplněny a navíc po obou stranách zdvojeny. Hlavními krajinářskými tématy parku jsou extenzivní luční podrost, nepravidelná čtyřřadá alej a díky nejnižší topografické poloze území také shromažďování a retence dešťové vody v průlezích.  Park se tak stává významnou kostrou modrozelené infrastruktury města.

Náměstí před poliklinikou sleduje kompoziční osu Střední průmyslové školy, polikliniky a Městského úřadu za řekou. Naproti poliklinice je do této kompozice umístěn polyfunkční dům.  Vzniká tak „studentské“ náměstí, kde mohou návštěvníci polikliniky zaparkovat, jsou zde obchody a služby, v patře byty, nebo administrativa. Střední část náměstí je v celé délce dlážděna a pozvolna, měkce přechází do zeleně u polikliniky. Zde jsou zálivy s lavičkami. Pomyslná kompoziční osa je doplněna podélnou 3řadou alejí. Západní stranu náměstí ukotvujeme kašnou. Velkorysá rampa, schodiště a socha „Zdraví“, jsou jako nedílná součást budovy polikliniky zachovány a do prostoru zakomponovány. Prodejna Lidlu se navrhovaným polyfunkčním domem dostává do druhého plánu. Směrem k průmyslové škole je nadstavěna dvěma patry bytů a je začleněna do prostoru ulice. Parkoviště prodejny je přesunuto k ulici Neumannova. Oplocení zásobovacího dvoru je porostlé popínavou zelení.

Prostor 4.ZŠ – “náměstí Mikuláše Medka“

Před školou je velký strom v mlatu a kolem náměstí. Na škole mozaika. Strom poskytuje stín a definuje místo, kde se potkávají děti. Hlavně po skončení výuky, než se rozejdou domů a do kroužků. Pěkně po svých, pěšky. Dříve chodily pěšky i ráno, dnes je zde ranní špička, kdy řadu z nich rodiče do školy vozí. Inu fakt, který k dnešní době patří. Proto je zde ponechána možnost jak průjezdu, tak možnost bezpečného otočení pro osobních auta. Bezpečnost v první řadě. Celý prostor je vyvýšen a materiálově odlišen od příjezdové cesty. Asfalt silnice se mění na kostku náměstí. Malé parkoviště kryje krátká alej stromů.

Místo funguje i jako spojnice mezi sídlištěm a náměstím. Ve směru z náměstí je doplněn přechod, řadu nových domů lemuje široký chodník, na který se vejde i cyklista.

Hřbitov – „Horní náměstí“

Další z malých městských prostorů s velkým významem. Krátká alej u silnice napoví. Vždyť se zde stravuje možná celá polovina Žďáráků. Řada jiných zase za zdí nalezla místo svého posledního odpočinku. „Chrám“ bohyně Vesny a malý městský hřbitov s kostelíkem sv. Ducha. Prostor je otevřený a přehledný. Na okraji pod zdí se sedí a pozoruje, na předzahrádce Vesny jí, podél hlavní silnice se chodí. Střed náměstíčka patří lípě, která zde bude po mnoho dalších generací pokojně a majestátně svými větvemi poskytovat stín.