Spolkový dům Husova

Humpolec

2024 architektonická soutěž, ODMĚNA

autor: GRIMM Architekti – Rudolf Grimm a Martina Grimmová
spolupráce: Filip Vlach
vizualizace: Jan Zeman

„Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.“ Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106–-43 př. n. l.

Město je místem vystavěným lidmi, pro lidi. Městské čtvrti, náměstí, vnitrobloky a ulice jsou občanskými prostory s otiskem historických událostí města a osudů jeho obyvatel.

Uvědomujeme si a respektujeme kontinuitu růstu města v čase, se všemi pozitivními a negativními důsledky. Pracujeme s výrazovými prostředky, strukturou, měřítkem a tvaroslovím budov malého města a dotváříme jeho malý zlomek.

Pracujeme v kontextu místa. Nepřetváříme, ale doplňujeme strukturu území. Pojmenováváme kvality stávajících prostoru a hledáme jejich přirozené vazby. Historie není břemeno, ale téma. Kontrastní urbánní části propojujeme do harmonického celku. Předkládáme zhodnocení problému a jeho možné řešení. Dotváříme budovy, ulici, dvory a park – tedy město pro každodenní život jeho obyvatel.

Humpolet‘s go!

Urbanistické a architektonické řešení

Tradiční městský blok 19 st. vycházející ze středověké stopy je zde konfrontován s modernistickou zástavbou druhé poloviny 20st. Obraz doby tolik typický nejen pro Humpolec ale řadu dalších měst a obcí v celé naší zemi.

Budova školy a Spolkový dům v původní historické stopě tvoří a zcela vymezují severní stranu městského bloku. Západní a východní strana je pouze nakročena, nikdy však nedošlo k dokončení bloku v jeho původně zamýšlených proporcích. Naproti tomu došlo k významným asanacím původní struktury a rozkročení monotónních prefabrikovaných budov modernistického města.

Hranicí mezi těmito světy je obslužná ulička – pěší propojka mezi severní tradiční částí bloku a jižní rozvolněnou zástavbou. Tato nenápadná propojka je ale zároveň spojnicí významných městských prostorů – ulice Husova s Havlíčkovým náměstím a budovou pošty a prostorem Dolního náměstí. Stejně tak tomu bylo i v minulosti, kdy o něco málo jižněji v městské struktuře 19st. můžeme vidět uličku Trnka Gasse, jako spojnici Dolního náměstí a „Českého města“ (Böhmische stadt). Urbanismus města se změnil. Potřeba propojení významných městských prostorů však zůstává a nic na tom nemohly změnit ani pozdější asanace a modernistické plánování druhé poloviny 20st.

Uvědomujeme si a podtrhujeme význam této trasy a na spojnici přistavujeme novou část Spolkového domu. Odstraňujeme přílepky, prostorově a funkčně problematické nepůvodní vrstvy stavby až na zdravého jádro a uvolňujeme tak místo pro novou přístavbu a veřejný prostor. Otevíráme a zpřístupňujeme dvůr Spolkového domu a umožňujeme jeho propojení se dvorem školy.

Přístavba vychází z nové společenské potřeby. Rozšiřuje nabídku a možnosti využití pro spolkovou činnost a kulturní život obyvatel. V souladu s požadavky na architektonickou kvalitu, energetickou náročnost a udržitelnost je budova navržena jako dřevostavba. Proporce, měřítko a členění fasády z dřevěných prvků vycházejí z historického tvarosloví a členění stávajících budov. Mezi strohou, racionálně řešenou novostavbou a původní zděnou budovou se štukovou výzdobou z konce 19 století tak vzniká vztah. Stávají se partnery. V nové situaci tak věříme, že nastává i nová epocha pro Spolkový dům a školu.

Konstrukční a materiálové řešení

Nová přístavba spolkového domu je navržena jako dřevostavba. Nosná konstrukce nadzemní části je kombinace dřevěného skeletu z konstrukčních lamelových lepených hranolů BSH pro přenesení rozponu a stěnového systému z CLT panelů. Spodní stavba a podzemní podlaží je monolitické železobetonové. Drobná přístavba kuchyňského zázemí školy je zděná.

Zpevněné plochy přilehlých chodníků a prostranství před Spolkovým domem jsou řešeny z kamenných kostek 10×10 v okrovém a šedém odstínu. Výběr materiálu navazuje na revitalizované zpevněné plochy ulice Husova. Chodník v Soukenické je z kamenné mozaiky 6×6. Dvůr Spolkového domu je proveden z betonové dlažby většího formátu. Pěšiny a stromová rabata jsou řešena jako mlat.

Krajinářské úpravy – zeleň, MZI nakládání s vodou

Koncepce zeleně je založena na doplnění a kombinaci vegetačních prvku dvou krátkých jednořadých alejí a několika solitérních stromů v pohledově exponovaných a pobytových polohách. Pro alej podél jižní propojky předpokládáme využít středně velké výpěstky s vysoko vynesenou korunou pro pohodlný průchod a průjezd údržby pod stromy. Stromy ve zpevněných plochách jsou v mlatových rabatech o rozměru 2×2 m s dostatečně velkými prokořenitelnými prostory (cca 6 m³) které zajišťují zvýšenou infiltraci a retenci srážkových vod. Prostory budou propojeny kořenovým mostem. Navržený systém počítá se sběrnou plochou přilehlých zpevněných ploch. V travnatých plochách kolem chodníků jsou travní průlehy pro zasakování.

Kompozici menšího parku při východním průčelí přizpůsobujeme intenzivním pěším tahům a doplňujeme krátkou alejí. Zachováváme stávající plastiku a parkovou úpravu prolínáme s městským charakterem a novou situací. V průčelí Spolkového domu má park zpěvnou plochu. V průčelí nové přístavby je květinová louka.

Školní dvůr je doplněn o novou lípu. Také dvůr Spolkového domu má před kavárnou svůj nový strom. Oba solitéry definují okolní prostor, zadržují vodu, snižují výpar z okolních ploch a poskytují stinnou plochu v letním období.

Střecha nové přístavby je biosolární s rozchodníky s účinností zadržet až 65 % vody. Nezadržené dešťové srážky ze střechy jsou svedeny do retenční nádrže s možností využití pro zavlažování zeleně.

Funkční a prostorové uspořádání

Pro podlouhlou hmotu „Spolkového domu – Husova“ jsou zásadní vstupy ze západního i východního průčelí a nově vzniklý společný dvůr. Ulici Soukenickou se dvorem propojuje stávající průchod v budově školy a obnovený průchod pod jevištěm Spolkového domu. Na rozhraní školy a spolkového domu je umístěno venkovní jádro s nákladním výtahem, které propojuje rozdílné úrovně obou objektů.

V základní škole ponecháváme jídelnu s varnou a příslušným zázemím a sdílený prostor pro děti v 1.np . Kapacita jídelny je 100 míst k sezení. Hygienické zázemí a šatna jídelny je přístupná z průchodu. Vstup pro veřejnost a vydávání do jídlonosičů je z ulice Husovy přes dvůr. Zásobování jídelny probíhá rampou a samostatným vstupem z ulice Husovy. Rozvážení jídel je řešeno zázemím v rámci kuchyně termoporty. Strojovna vzduchotechniky pro kuchyň je umístěna v podkroví školy.

Speciální škola je umístěna do 2.np. Nový bezbariérový přístup má postranním vstupem z jižní strany od ulice Husova do prostoru s výtahem, který propojuje všechna podlaží objektu. U vstupu umisťujeme šatny, počítačovou učebnu a sborovnu. 4 učebny a tělocvična jsou umístěny k severní fasádě. Do dvojtraktu doplňujeme třetí trakt s hygienickým zázemím a úložnými prostory.

Ve 3. np jsou umístěny prostory ZUŠ, které využívají i část podkroví. Zkušebna dechového orchestru se skladem je vytvořena propojením tříd v jižní části podlaží.  Na hlavní chodbě je dále umístěn kabinet pro učitele a baletní sál se šatnou. V prostoru podkroví je hygienické zázemí a divadelní sál. Novým jádrem jsou přístupné 2 zkušebny se zázemím v prostoru krovu a také divadelní sál.

Spolkový dům je pro zajištění odpovídajícího zázemí doplněn přístavbou, která zároveň doplňuje východní průčelí a uzavírá proluku. Historický vstup je nově doplněn jižním bezbariérovým vchodem přes přístavbu. Přístavba v nadzemních podlažích doplňuje foyer/šatnu, kavárnu, hygienické zázemí, další prostory k posezení, schodišťové jádro s výtahem a schodiště v zázemí jeviště. Předsálí a kavárna s 60 místy k sezení je přímo propojena s novým dvorem.

Zásobování jeviště probíhá podchodem z ulice Soukenická jádrem s výtahem, které propojuje zázemí jeviště i s 3.np ZUŠ. Šatny jsou ponechány v podzemním podlaží pod jevištěm a dovybaveny hygienickým zázemím. Prostory kuchyně pro restauraci doplněné o sklady a zázemí pro personál jsou ponechány ve stávající pozici. Návaznost na ostatní podlaží rychlým schodištěm a jídelním výtahem je zachována. Pozice baru jsou v 1. i  2. np upraveny, aby zajišťovaly přímou návaznost na jídelní výtah a také zvyšovaly kapacitu míst k sezení. Zázemí kavárny a propojení přístavby se zázemím jeviště jsou umístěny v podzemním podlaží.

Nad rámec programu a k úvaze –předkládáme možnost rozšíření a vybudování věšákové šatny s obsluhou pro zajištění maximální kapacity v období plesů.